Provozní doba:

09:00 - 21:00

Kontakt:

+420 603 175 078

Areál Tenisového klubu včetně klubovny a jeho zařízení slouží ke sportovním, společenským, kulturním a sociálním účelům TK a jejich hostů.
K zajištění hladkého provozu v rámci celého areálu vydává výbor TK tyto zásady a pokyny:

1. Všichni uživatelé jsou povinni:

a) dodržovat v areálu a prostorách klubovny pořádek,
b) zacházet šetrně s veškerými inventářem,
c) hospodárně používat energie, zejména zamezit plýtvání vodu,
d) dodržovat zásady bezpečnosti a protipožární ochrany,
e) zajistit své osobní věci proti zcizení – skříňky v šatně zamykat a nenechávat v nich cenné věci
nesouvisející s tenisem,
f) jízdní kola ukládat do připravených stojanů a taktéž je zabezpečit proti odcizení,
g) při způsobení škody tuto nahlásit neprodleně správci (pověřený člen výboru TK) nebo kustodovi
– a podílet se na jejím odstranění dle rozhodnutí výboru,
h) kouření v areálu je povoleno pouze v prostoru mimo klubovnu a mimo vlastní kurty,
i) ke sledování hry v civilním oblečení používat pouze prostory mimo kurty,
j) dbát pokynů správce a kustoda.

Provozní doba:

Období letní – Po – Ne (duben – říjen)

  • od 8:00 do 12:00 – 120,- Kč
  • od 12:00 do 21:00 – 140,- Kč

Období zimní – Po – Ne (říjen – duben)

  • dle režimu provozovatele haly – ceny dle platného ceníku provozovatele haly

2. Klubovna :

  • je k dispozici členům a jejich hostům po dobu přítomnosti správce nebo kustoda, nebo člena výboru
  • provoz v letním období se řídí a přizpůsobuje hrací době na kurtech
  • využívání v zimním období stanoví provozovatel přetlakové haly

3. V klubových prostorách je zakázáno:

a) kouření
b) provozování hazardních her
c) pořádání jakýkoliv akcí bez vědomí správce nebo výboru TK

Výbor TK může během roku provést dílčí úpravu domácího řádu podle aktuální potřeby.

Schváleno výborem TK dne : 9.5.2012

——————————–
Ing. František Fidler
předseda TK