Provozní doba:

09:00 - 21:00

Kontakt:

+420 603 175 078

Všichni činovníci a účastníci sportovního zařízení jsou povinni počínat si tak, aby nezavdali příčinu ke vzniku požáru a udržovali všechny předpisy, směrnice, pokyny a opatření v oboru požární ochrany.

Požární řád ukládá správci /kustodovi/:

 • seznámit se náležitě se všemi zařízeními a skutečnostmi důležitými z hlediska požární bezpečnosti
 • seznámit se s rozmístěním ručních hasicích přístrojů
 • přesvědčovat se pravidelnými kontrolami, zda nehrozí nebezpečí požáru
 • neprodleně odstranit zjištění závady a postarat se o jejich odstranění
 • pokusit se vzniklý požár uhasit a přivolat požární ochranu

Je povinen zejména:

 • dbát o řádný stav elektrického zařízení a bleskosvodu
 • vést požární knihu
 • dbát o řádný stav topení a plynových spotřebičů, neukládat v jeho blízkosti hořlavé předměty
 • na požárně nebezpečných místech umístit tabulky se zákazem kouření a vstup s otevřeným ohněm, dbát na dodržování tohoto zákazu
 • nenechávat bez dozoru zapnuté elektrické a plynové spotřebiče

Postup při zjištění požáru:

Každý, kdo zjistí v areálu sportovního zařízení požár, je povinen, je-li to v jeho silách:

 • požár uhasit
 • nelze-li požár bezpečně uhasit, je třeba neprodleně přivolat hasičskou jednotku
 • neprodleně informovat předsedu nebo hospodáře TK

Opatření při úniku plynu:

 • ihned zhasnout všechny plameny
 • ihned otevřít hlavní uzávěr plynu
 • ihned otevřít všechna okna a dveře
 • nepoužívat otevřený oheň
 • nemanipulovat s elektrickými spotřebiči (ani s telefonem)
 • varovat přítomné osoby
 • informovat službu RWE

 

Telefonní čísla:

 • Ohlašovna požáru Roudnice n. L.                    tel:  150
 • Nemocnice s poliklinikou                                    tel:  155
 • Policie ČR                                                                   tel:  158
 • Městská policie                                                        tel:  156
 • Předseda TK Ing. Fidler                                         tel:  777 730 880
 • Správce areálu M. Novák                                       tel:  607 766 470
 • Porucha elektro – ČEZ                                           tel:  840 850 860
 • Plyn – RWE                                                                 tel:  1239
 • Voda – Serveroč. vod. a kan. – poruchy          tel:  840 111 118

 

9.5. 2012
Ing. František Fidler
předseda TK