Provozní doba:

09:00 - 21:00

Kontakt:

+420 603 175 078

1. Všeobecná ustanovení

 1. Sportovní činnost se řídí hracím řádem, který je závazný pro všechny členy klubu, majitele permanentek i hosty.
 2. Hrací řád určuje nezbytná pravidla hry a chování na dvorcích, které jsou v souladu s pravidly tenisu.
 3. Na dodržování hracího řádu dohlíží kustod nebo pověřený člen výboru.

2. Ustanovení zvláštní

 1. Výbor TK určuje na návrh trenérské rady počet a dobu vyhrazených kurtů pro závodní družstva a tenisovou školu. Tento rozvrh je vyvěšen v klubovně.
 2. Zásady zadávání kurtů:
 3. kurty se zadávají na 60 minut pro dvouhry a 120 minut pro čtyřhru včetně úklidu. V případě velkého počtu hráčů, má kustod nebo dozorem pověřený člen výboru (správce) právo omezit – zkrátit hrací dobu.
 4. členové klubu a majitelé permanentek a zaměstnance odběratele služeb si mohou zadat hraní až po odehrání předchozí hodiny;
 5. odhlásit zamluvený kurt je třeba nejpozději 2 hodiny předem i telefonicky. Pokud se tak nestane, zaplatí hráč pokutu 50,- Kč. Do zaplacení pokuty nemůže hrát.
 6. hosté mohou využívat kurty, pokud je volno; zadat si je mohou max. 2 hodiny předem;
 7. čas nástupu na kurt je třeba přesně dodržet bez čekací doby.
 8. V době mistrovských utkání není přípustné rekreační hraní.
 9. Úprava kurtů: hráči jsou povinni po každé hře provést úpravu kurtu dle pokynů kustoda.
 10. Dodržování pořádku na dvorcích:
 11. hráči si sebou přinášejí na dvorce jen věci nezbytné ke hře a po jejím ukončení je odnášejí;
 12. na kurtech je kouření zakázáno;
 13. rozhazování odpadků nebo nedopalků se zakazuje
 14. Hrací úbor: na dvorce je povolen přístup ve vhodném tenisovém úboru. Hraje se v obuvi bez podpatků s nerýhovanou podrážkou.
 15. Na dvorcích se hraje zásadně podle platných tenisových pravidel.
 16. Hráči se při hře chovají sportovně a ukázněně. Při nesportovním chování může být z kurtu vykázán.
 17. Hosté mohou využít ke hře tenisové kurty na základě povolení kustoda nebo pověřeného člena výboru po zaplacení příslušného poplatku. Jsou povinni dodržovat hrací řád v plném rozsahu.

3. Závěrečná ustanovení

Výbor TK může během roku provést dílčí úpravu hracího řádu podle aktuální potřeby.

Schváleno výborem TK dne 9.5.2012